Business Banner Image

Small Business Assistance Scheme For Covid

Scéim Cúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le haghaidh COVID - Ceisteanna

 1. Cé chomh luath agus gheobhaidh mé mo dheontas?
 2. Cá mhéad a gheobhaidh mé?
 3. Cad ar féidir liom an deontas a úsáid ina leith?
 4. Murar íoc mé mo chuid rátaí le haghaidh 2020, an bhfuil mé incháilithe?
 5. Má tá mo chuid rátaí i riaráiste, an bhfuil mé incháilithe?
 6. Mura ndearnadh measúnú rátaí ar m’áitreabh in 2020, an bhfuil mé incháilithe?
 7. Mura n-íocaim rátaí, an bhfuil mé incháilithe?
 8. Conas a chuirfidh mé iarratas isteach?
 9. Cad é mar a íocfar an deontas?
 10. Cad iad na critéir le cáiliú don SCGBC?
 11. An féidir le gnólachtaí a bhaineann le turasóireacht iarratas a chur isteach?
 12. An bhfuil eagraíochtaí spóirt in ann iarratas a chur isteach?
 13. Cad faoi Eagraíochtaí Carthanais
 14. Cad faoi shiopaí saincheadúnais, faoi shiopaí sraithe agus faoi ghnólachtaí tionóntacha?
 15. Cad é an cás maidir le Seirbhísí Gairmiúla?
 16. Is trádálaí sráide mé a íocann rátaí le m’údarás áitiúil, an bhfuil mé incháilithe?
 17. Rithim gnó séasúrach, an bhfuil mé incháilithe?
 18. Rithim cuideachta tarlaithe, an bhfuil mé incháilithe?
 19. Cad é an dáta deiridh?
 20. Cad í m’Uimhir Chustaiméara?
 21. Cad í m’uimhir Rátaí?
 22. Níl uimhir thagartha cánach gnó agam; an féidir liom m’uimhir UPSP a sholáthar?
 23. Níl uimhir rochtana imréitigh cánach agam; an féidir liom iarratas a dhéanamh fós?
 24. Cad is ann do Cheanntásc Ráitis Bainc?
 25. Conas a shíneoidh mé an fhoirm?
 26. Mura bhfuil mé sásta leis an gcinneadh chun mo dheontas a dhiúltú an féidir liom achomharc a dhéanamh?
 27. Cá bhfuil mé in ann faisnéis bhreise a fháil?
 1. Cé chomh luath agus gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an meán, beidh sé mar aidhm againn iarratais a phróiseáil (is é sin freagraí Tá/Níl/a thuilleadh faisnéise de dhíth) laistigh de dhá seachtaine. Beidh sé sin ag brath, áfach, ar an mborradh tosaigh sa líon iarratas.

 1. Cá mhéad a gheobhaidh mé?

Gheobhaidh gnóthais incháilithe a raibh láimhdeachas 2019 nó láimhdeachas measta 2020 níos mó ná €50,000 acu íocaíocht €4,000 don dara ráithe den bhliain seo, an tréimhse ón 1 Aibreán go dtí an 30 Meitheamh 2021. 

Gheobhaidh gnóthais incháilithe a raibh láimhdeachas 2019 nó láimhdeachas measta 2020 idir €20,000 agus €49,999 acu íocaíocht €1,000.

Ríomhtar an láimhdeachas glan ó CBL.

Meastar go ndéanfar íocaíochtaí le gnóthais incháilithe don dara ráithe ó Mheitheamh 2021.

 1. Cad ar féidir liom an deontas a úsáid ina leith?

Is ranníocaíocht an deontas le haghaidh an chostais a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag feidhmiú agus le fostaithe agus custaiméirí a athcheangal leis an ngnólacht. D’fhéadfá an deontas a úsáid le híoc as costais sheasta leanúnacha, m.sh. fóntais, árachas, athfheistiú nó bearta chun sábháilteacht fostaithe agus custaiméirí a chinntiú.

 1. Murar íoc mé mo chuid rátaí le haghaidh 2020, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

 1. Má tá mo chuid rátaí i riaráiste, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

 1. Mura ndearnadh measúnú rátaí ar m’áitreabh in 2020, an bhfuil mé incháilithe?

Tá. Measfaidh an tÚdarás Áitiúil an méid a bheadh i d’éileamh rátaí le haghaidh 2020.

 1. Mura n-íocaim rátaí, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

 1. Conas a chuirfidh mé iarratas isteach?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil de do chuid ag [cuir nasc an ÚÁ isteach]. Ar an bhfoirm iarratais beidh ar iarratasóirí a dhearbhú go bhfuil siad neamh-incháilithe don STSC, don Deontas Leanúnachais Gnó Fáilte Ireland nó do Scéim Cúnaimh Gnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, nó scéimeanna earnála eile atá liostaithe i gCeisteanna Coitianta 10 thíos, atá deartha chun cabhrú le costais seasta leanúnacha, agus nach bhfuil siad ag cur isteach ar na deontais sin nó á bhfáil. Iarrfar ar iarratasóirí toiliú freisin le comhroinnt sonraí le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun spotseiceálacha ar incháilitheacht STSC a chumasú. 

 1. Cad é mar a íocfar an deontas?

Íocfar an deontas trí na hÚdaráis Áitiúla, bunaithe ar phróiseas iarratais ar líne, d’fhonn gnóthais cháilitheacha a shainaithint agus a bhailíochtú agus íocaíochtaí a dhéanamh le cuntas bainc na ngnóthas chomh héifeachtúil agus is féidir.

 1. Cad iad na critéir le cáiliú don SCGBC?

Ní foláir nó go mbaineann na nithe a leanas leis an ngnólacht:

 • A bheith mar thrádálaí aonair, mar chuideachta, féinfhostaithe nó i gcomhpháirtíocht;
 • Láimhdeachas íosta €50,000 a bheith aige do gach áitreabh le haghaidh dheontas €4,000, nó láimhdeachas idir €20,000 agus €49,999 le haghaidh dheontas €1,000.
 • Gan a bheith faoi úinéireacht ná á fheidhmiú ag comhlacht poiblí;
 • Gan a bheith ag fáil STSCná incháilithe do na scéimeanna thíos a leanas:
  • Scéim Leanúnachais Gnó Fáilte Ireland;
  • Scéim Leanúnachais Gnó um Iompar Turasóireachta Straitéisí Fáilte Ireland
  • Clár Marthanais, Cobhsaíochta agus Téarnaimh d’Earnáil Turasóireachta na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
  • Scéim Cúnaimh Gnó Siamsaíochta Ceoil (SCGSC) na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán
  • Ciste Cobhsaíochta d’earnáil choláistí Gaeilge Samhraidh Gaeltachta na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
  • Deontas Tacaíochta Fiontair na Roinne Cosanta Sóisialta in 2021.
 • Oibriú ó fhoirgneamh, lena n-áirítear obair ón mbaile, nó struchtúr fisiciúil seasta cosúil leis mar chlós nó láthair trádála sráide, nó i mol comhoibrithe nó deasc seasta ar cíos. Ní áirítear air sé seo gnóthais a ritear ó mhótarfheithiclí, mar fheithiclí seirbhíse poiblí, nó ceirdeanna tógála.
 • Caithfidh Deimhniú ríomh-Imréitigh Cánach reatha a bheith agat ó na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Meastar nach mbeidh láimhdeachas an ghnó thar thréimhse an éilimh 1 Aibreán go 30 Meitheamh 2021 níos mó ná 25% de
  • mheánláimhdeachas seachtainiúil an ghnó in 2019; nó de
  • mheánláimhdeachas seachtainiúil measta an ghnó in 2020, do ghnólachtaí a thosaigh tar éis 1 Samhain, 2019 agus
 • Tá sé i gceist ag an ngnólacht trádáil a atosú go hiomlán a luaithe a mhaolófar srianta COVID an Rialtais.
 • Have 1 - 250 fostaí a bheith aige agus láimhdeachas réamh-mheasta níos lú ná €25 milliún in 2021;
 • Maidir le fíorú na gceanglas láimhdeachais, ceanglófar ar iarratasóirí a gcuntais airgeadais nó trádála is déanaí nó an chuid ábhartha dá bhFoirm 11 cánach ioncaim Ioncaim is déanaí a uaslódáil.

Socróidh an RFTF spotseiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na critéir cháilitheacha. 

 1. An féidir le gnólachtaí a bhaineann le turasóireacht iarratas a chur isteach?

Is féidir le gnóthais a bhaineann le turasóireacht/ fáilteachas iarratas a dhéanamh mura bhfuil tairbhe bainte acu as an STSC, as Deontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó as Scéim Cúnaimh Gnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

 1. An bhfuil eagraíochtaí spóirt in ann iarratas a chur isteach?

Is féidir le Clubanna Spóirt, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (m.sh. beár/bialann) iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil an STSC á fháil acu, má tá siad incháilithe do Dheontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó do Scéim Cúnaimh Gnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán nó scéimeanna earnála eile atá liostaithe i gCeisteanna Coitianta 10 thuas atá deartha chun cabhrú le costais sheasta leanúnacha. Mar sin féin, áirítear táillí ballraíochta mar ioncam chun cinneadh a dhéanamh ar an láimhdeachas.

 1. Cad faoi Eagraíochtaí Carthanais

Is féidir le Siopaí Carthanais a bhfuil ioncam trádála acu, agus a oibríonn ó áitribh inrátaithe, iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil siad ag fáil STSC, Deontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Cúnaimh Gnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Scéimeanna Gaeltachta, Spóirt agus Meán nó earnálacha eile atá liostaithe i gCeisteanna Coitianta 10 thuas, atá deartha chun cabhrú le costais seasta leanúnacha.

 1. Cad faoi shiopaí saincheadúnais, faoi shiopaí sraithe agus faoi ghnólachtaí tionóntacha?

 1. I gcás go bhfuil áitribh iolracha gnó ag fiontar a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus a thabhaíonn costais, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar gach áitreabh.
 2. Sa chás go ndírítear an cuntas rátaí chuig tiarna talún do ghnóthas tionónta amháin nó iolrach caithfear iarratas ar an deontas a dhéanamh ar son an ghnó oibríochta agus an deontas a íoc leis an ngnó oibríochta i ngach cás.
 3. Is féidir le gnóthais a bhfuil roinnt ionaid acu a ndéantar rátáil ar leithligh orthu iarratas a dhéanamh ar dheontais ar leithligh. Tá siopa saincheadúnais atá neamhspleách ó thaobh airgeadais de agus atá ag trádáil go neamhspleách incháilithe má chomhlíonann sé na critéir eile.

Ní le caillteanas ioncaim a chumhdach atá an SCGBC, is ranníocaíocht é le costais seasta, níl laghduithe páirteacha láimhdeachais do ghnó laistigh d’áitribh incháilithe.

 1. Cad é an cás maidir le Seirbhísí Gairmiúla?

Tá Seirbhísí Gairmiúla mar Chuntasóirí, Ailtirí, Dhochtúirí Teaghlaigh, Fhiaclóirí, Radharceolaithe, Chomhairleoirí, srl., incháilithe má chomhlíonann siad na critéir, lena n-áirítear láimhdeachas a chailleadh.

 1. Is trádálaí sráide mé a íocann rátaí le m’údarás áitiúil, an bhfuil mé incháilithe?

Tá. Caithfidh tú rátaí a íoc le d’údarás áitiúil NÓ d’údarás áitiúil a íoc as ceadúnas trádála ócáideach.

 1. Rithim gnó séasúrach, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

 1. Rithim cuideachta tarlaithe, an bhfuil mé incháilithe?

Tá.

 1. Cad é an dáta deiridh?

Is é an 21 Iúil 2021 an dáta deiridh le hiarratas Ráithe 2 a fháil.

 1. Cad í m’Uimhir Chustaiméara?

Tá d’Uimhir Chustaiméara le fáil ar d’éileamh rátaí tráchtála. Mura n-íocann tú rátaí, féadfaidh tú an réimse a fhágáil bán.

 1. Cad í m’uimhir Rátaí?

Tá d’Uimhir Rátaí (nó LAID) le fáil ar d’éileamh rátaí tráchtála. Mura n-íocann tú rátaí, féadfaidh tú an réimse a fhágáil bán.

 1. Níl uimhir thagartha cánach gnó agam; an féidir liom m’uimhir UPSP a sholáthar?

Tá cead agat d’uimhir UPSP a sholáthar más trádálaí aonair tú; murab ea beidh d’oibleagáid ort d’uimhir thagartha cánach gnó a sholáthar. 

 1. Níl uimhir rochtana imréitigh cánach agam; an féidir liom iarratas a dhéanamh fós?

Caithfidh tú uimhir rochtana imréitigh cánach a sholáthar.

 1. Cad is ann do Cheanntásc Ráitis Bainc?

Is é an ceanntásc ráitis bainc barr an leathanaigh de ráiteas bainc le déanaí (dátaithe laistigh de na 6 mhí seo a chuaigh thart) lena léirítear ainm agus seoladh do ghnólachta agus uimhir chuntas bainc an ghnólachta, agus ba cheart iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais d’fhonn ainm agus seoladh do ghnólachta, agus sonraí do chuntais bainc .i. BIC agus IBAN, a chinntiú.

 1. Conas a shíneoidh mé an fhoirm?

Ba cheart síniú clóscríofa a chur ar an bhfoirm.

 1. Mura bhfuil mé sásta leis an gcinneadh chun mo dheontas a dhiúltú an féidir liom achomharc a dhéanamh?

Is féidir leat. Is féidir aon chinneadh chun deontas a dhiúltú a achomharc chuig [cuir seoladh ríomhphoist isteach]. Déanfar achomhairc a bhaineann le cinneadh iarratas a dhiúltú i scríbhinn laistigh de 7 lá ón bhfógra a fháil.

 1. Cá bhfuil mé in ann faisnéis bhreise a fháil?

Is féidir faisnéis bhreise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó d’Údaráis Áitiúil ag Teil. [le bheith curtha isteach ag an údarás áitiúil]