Coucnil Banner Image

Cumarsáid agus Preas

Aonad Cumarsáide

Aonad Cumarsáide

Cumarsáid

Déanann Oifig Cumarsáide Chomhairle Contae Átha Cliath Theas cainéil chumarsáide a fhorbairt agus a chothabháil a chuireann ar chumas na bpáirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha plé leis an gComhairle.

Tugann an oifig tacaíocht do lucht foirne le míreanna nuachta ar nós preaseisiúintí agus fógraíocht a tháirgeadh agus a dháileadh. Baineann sé úsáid freisin as na meáin shóisialta, seirbhísí gréasáin agus nuachtlitreacha le faisnéis a chomhroinnt, táirgeann sé foilseacháin chorparáideacha ar nós Tuarascálacha Bliantúla agus déanann iarratais scannánaíochta a phróiseáil.

Teagmháil

Ríomhphost communications@sdublincoco.ie

Fón 01 414 9000 (Ext. 9285)

Is iad seo a leanas croí-uaireanta oibre na hoifige:

Luan go Déardaoin 9:00am go 5:00pm

Dé hAoine 9:00am - 4:30pm

An Preas

Is í an Oifig Cumarsáide an chéad phointe teagmhála le haghaidh gach fiosrú preasa. Más mian leat fiosrú a dhéanamh, cuir ríomhphost chuig communications@sdublincoco.ie.

Is ceart spriocdháta nach lú ná 24 uair an chloig a lua le do ríomhphost ach amháin i gcás práinne. Tabhair faoi deara: Ag brath ar mhéid agus ar nádúr an fhiosraithe, go bhféadfaí níos mó ama a bheith ag teastáil le teacht ar fhaisnéis áirithe. Mar gheall ar dhlíthe príobháideacht sonraí, ná labhair faoi chásanna aonair. Tá gach preaseisiúint a foilsíodh ar fáil anseo agus is féidir iad a chuardach le focal tábhachtach agus le dáta.

Scannánaíocht

Ní mór iarratais Scannánaíochta a chur faoi bhráid 5 lá oibre ar a laghad roimh an dáta a bhfuil cead scannánaíochta á iarraidh ar a shon. Tá breis faisnéise ar an bhfoirm iarratais atá le híoslódáil anseo.

Is féidir é seo a chur faoi bhráid, mar aon le clúdach dliteanas árachais poiblí le slánaíocht shonrach do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas trí ríomhphost chuig communications@sdublincoco.ie. Nuair a fhaightear an t-iarratas seo, dáilfear é ar na ranna ábhartha sa Chomhairle le meas. Mura mbíonn aon fhaisnéis bhreise ag teastáil agus mura bhfuil aon chur i gcoinne an iarratas scannánaíochta, eisíonn an Chomhairle cinneadh le coinníollacha ceangailte leis agus ar íocaíocht chuí a fháil (más cuí).

Más gá bóthar a dhúnadh go sealadach (nasc chuig leathanach dúnadh bóthair le haghaidh eolais), ní mór iarratas dúnadh bóthair a dhéanamh sé seachtaine ar a laghad roimh thosú na scannánaíochta. Tugann sé am leis an iarratas a phróiseáil, na fógraí riachtanacha reachtúla a chur in airde agus na páirtithe ábhartha a chur ar an eolas. Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo.

Is féidir é a chur faoi bhráid ansin chuig:

Príomhoifigeach Feidhmeannach An Roinn Talamhúsáide, Pleanála agus Iompair, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Na Meáin Shóisialta

Tá an Oifig Cumarsáide freagrach as inneachar a tháirgeadh ar na cuntais uile atá ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas ar na meáin shóisialta. Tá an nuacht agus an fhaisnéis is déanaí ar fáil ar na cainéil uile thíos: ·

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube