Coucnil Banner Image

Naisc agus Acmhainní

Naisc agus Acmhainní

Eagraíochtaí Míchumais Éireannacha

Oideachas agus Fostaíocht

Reachtaíocht

Comhionannas agus Cearta Daonna

Acmhainní Ginearálta ar Líne

Tithíocht

Naisc Idirnáisiúnta

Rialtas agus Seirbhísí Poiblí na hÉireann

Taisteal agus Iompar

Eagraíochtaí Míchumais Éireannacha

Ionad don Mhaireachtáil Neamhspleách (CIL) www.dublincil.org

Cónaidhm na hÉireann um Mhíchumas (DFI) www.disability-federation.ie

Cumann Cathaoireacha Rotha na hÉireann (IWA) www.iwa.ie

DeafHear www.deafhear.ie

Imeascadh Éireann www.inclusionireland.ie

Diostróife Mhatánach Éireann www.mdi.ie

Stewarts Services www.stewartscare.ie

Madraí Treorach do na Daill in Éirinn www.guidedogs.ie

Cheeverstown House www.cheeverstown.ie

Oideachas agus Fostaíocht

AHEAD - Association for Higher Education Access and Disability www.ahead.ie

Lárionad Náisiúnta na Teicneolaíochta san Oideachas www.ncte.ie/SpecialNeedsICT

Aontas na Mac Léinn in Éirinn www.usi.ie

Employ Ability www.employability.ie

SOLAS http://www.solas.ie

Reachtaíocht

An tAcht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007 www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2007/a207.pdf

An tAcht um Míchumas 2005 www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2005/a1405.pdf

An tAcht Oideachais do Dhaoine le Riachtanais Speisialta Oideachais (EPSEN) Act 2004 www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2004/A3004.pdf

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998 www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0021/index.html

An tAcht Comhstádais 2000 www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0008/index.html

Acht Teanga Chomharthaíochta na hÉireann 2017 www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/40/enacted/en/html

Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/64/enacted/en/html

Coinbhinsiúin NA ar Chearta Daoine le Míchumais http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

Comhionannas agus Cearta Daonna

Coimisiún Daonlathais, (TASC – meitheal machnaimh don athrú sóisialta) http://www.democracycommission.ie

Comhghuaillíocht Comhionannais agus Cearta www.eracampaign.org

Coimisiún Cearta Daonna agus Comhionannais na hÉireann http://www.ihrec.ie

Comhdháil na gCeardchumann in Éirinn - Daoine faoi mhíchumas a imeascadh san ionad oibre www.ictu.ie/equality/disability/

Comhairle um Cheart an Duine www.iccl.ie

Caidreamh sa Láthair Oibre www.workplacerelations.ie

Acmhainní Ginearálta ar Líne

Access Dublin www.accessdublin.ie

Centre for Disability Studies, University of Leeds www.leeds.ac.uk/disability-studies

Centre for Excellence in Universal Design www.universaldesign.ie

Institute for Design and Disability www.idd.ie

Irish Disability Studies Association www.facebook.com/pages/Irish-Disability-Studies-Association/154403381416647?ref=stream

MindMindR -Eolaire na Seirbhísí Meabhairshláinte www.mindmindr.ie

Museum of disAbility www.museumofdisability.org

An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh www.nala.ie

Fóram Náisiúnta ar an Eoraip www.forumoneurope.ie

Aonad Dlí Míchumais agus Taighde Beartais OÉG www.nuigalway.ie/cdlp

Malartú Pobail www.activelink.ie

Disability Now Magazine www.disabilitynow.org.uk

Cumann na gCúramóirí www.carersireland.com

Comhpháirtíocht Ghleann Dothra www.doddervalley.ie

Comhpháirtíocht Contae Átha Cliath Theas www.sdcpartnership.ie

Tithíocht

An Ghníomhaireacht Tithíochta www.housing.ie

Tithíocht - Deontas Tithíochta Daoine ar Mhíchumas www.citizensinformation.ie/categories

Cumann Tithíochta don Mhaireachtáil Comhtháite www.hail.ie

Comhairle Tithíochta Sóisialta na hÉireann www.icsh.ie

Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine le Míchumas 2011 - 2016 www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/PublicationsDocuments/FileDownLoad,28016,en.pdf

Naisc Idirnáisiúnta

Tionscadal Dearbhú Barcelona www.barcelonaproject.ie/the_barcelona_declaration.htm

An Fhaireachlann Eorpach: Cathracha agus Bailte do Chách www.bcn.cat/europeforall

Institiúid um Mhaireachtáil Neamhspleách: www.independentliving.org

An Fóram Míchumais Eorpach www.edf-feph.org

Disabled Go www.disabledgo.info

Cities Linked www.citieslinked.com

Rialtas agus Seirbhísí Poiblí na hÉireann

Rialtas na hÉireann - faisnéis faoi Stát na hÉireann www.irlgov.ie

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais www.nda.ie

Tacú le hÚdaráis Áitiúla le Inrochtain a Sheachadadh www.la-accessibility.ie

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine (Cartlann) www.combatpoverty.ie/index.html

Oifig an Choimisiún Faisnéise www.irlgov.ie/oic

Faisnéis na Seirbhíse Poiblí www.citizensinformation.ie/categories

Ombudsman agus Míchumas ombudsman.gov.ie

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformationboard.ie

An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas www.citizensinformationboard.ie/services/advocacy_services/

Taisteal agus Iompar

Bus Éireann, faisnéis rochtana: www.buseireann.ie/inner.php?id=297

Cumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas: www.ddai.ie

Faisnéis rochtana Aerfort Bhaile Átha Cliath: www.dublinairport.com/plan-your-trip/reduced-mobility

Faisnéis rochtana Bhus Átha Cliath www.dublinbus.ie/en/Your-Journey1/Accessibility/

Faisnéis Rochtana Iarnród Éireann www.irishrail.ie/your_journey/disabled_access.asp

Faisnéis Rochtana Luas: www.luas.ie/luas-accessibility.html

Iompar Pobail Inrochtana, Deisceart na Cathrach (ACTS) www.actsltd.ie

Grúpa Gníomhaíochta Míchumais Leamhcáin (LDAG) www.ldag.ie