Housing-Banner-Image

Fógraí Toirmisc

Fógraí Toirmisc

Fógraí Toirmisc

Tá liosta sa chuid seo d’Fhógraí Toirmisc a seirbheáladh faoi Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 arna chur isteach ag Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

Is féidir pionóis agus ionchúiseamh a bheith mar thoradh ar mhainneachtain na caighdeáin íosta a chomhlíonadh. Is féidir le Comhairle Contae Átha Cliath Theas Fógraí Feabhsúcháin agus Fógraí Toirmisc a eisiúint do thiarnaí talún a sháraíonn rialacháin na gcaighdeán íosta. Leagann Fógra Feabhsúcháin amach na hoibreacha nach mór don tiarna talún a dhéanamh chun sárú ar na rialacháin a leigheas. Mura ndéanann an tiarna talún na hoibreacha seo, féadfaidh Comhairle Contae Átha Cliath Theas Fógra Toirmisc a eisiúint ag ordú don tiarna talún gan an réadmhaoin a ligean ar cíos arís go dtí go mbeidh sárú na rialachán curtha ina cheart. Seirbheáiltear Fógra Toirmisc nuair a bhíonn an t-údarás tithíochta den tuairim gur mhainnigh tiarna talún Fógra Feabhsúcháin a seirbheáiltear orthu a chomhlíonadh. Ordaíonn an Fógra Toirmisc don tiarna talún gan an teach príobháideach ar cíos a athligean ar cíos nó ar chomaoin luachmhar eile go dtí go mbeidh na sáruithe lena mbaineann an Fógra Feabhsúcháin leigheasta.

Sa chás go n-athligeann tiarna talún teach príobháideach ar cíos de shárú ar Fhógra Toirmisc, féadfar iad a ionchúiseamh agus ar é a chiontú, féadfar iad a chur faoi réir fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó an dá rud, mar aon le fíneáil laethúil de €400 mar gheall ar chion leanúnach (mar aon le horduithe do chostais agus caiteachais an chiona a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, a d’fhéadfadh a bheith suntasach).

 

Fógraí Toirmisc - Alt 18B Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 (arna leasú)

18 Chaplains Terrace, Clondalkin, Dublin 22

12 Foxborough Road, Lucan, Co. Dublin

173 Cherrywood Drive, Clondalkin, Dublin 22  

Chun iniúchadh a iarraidh ar do mhaoin phríobháideach ar cíos déan teagmháil linn ar: priu@sdublincoco.ie

Chun eolas a fháil ar na híoschaighdeáin do chóiríocht phríobháideach ar cíos cliceáil anseo